สินค้าตราช้าง

ลุ้นโชคทอง ฉลองครบรอบ 4 ปี KUBOTA Store

คูโบต้าฉลองครบรอบ 4 ปี KUBOTA Store แจกจัดเต็ม ลุ้นโชคทอง

กติกา:

- ยอดซื้อสินค้าทุกๆ 2,000 บาทในออเดอร์เดียวกัน รับสิทธิ์ลุ้นรางวัล 1 สิทธิ์ รับสิทธิ์สูงสุดได้ 2 สิทธิ์ ต่อ 1 คำสั่งซื้อ 

- ลูกค้าสามารถรับสิทธิ์ได้ไม่จํากัดจํานวนคำสั่งซื้อ ตลอดระยะเวลาโปรแกรม

  

รางวัลจัดเต็ม 40 รางวัล รวมมูลค่า 70,600 บาท

รางวัลที่ 1:  สร้อยคอทองคำหนัก 1 สลึง มูลค่ารางวัลละ 10,700 บาท จำนวน 4 รางวัล รวมมูลค่า 42,800 บาท

รางวัลที่ 2:  เตาสุกี้บาร์บีคิวอเนกประสงค์ ยี่ห้อ OTTO รุ่น GR-175A มูลค่ารางวัลละ 1,090 บาท จํานวน 10 รางวัล รวมมูลค่า 10,900 บาท

รางวัลที่ 3:  กระเป๋าผ้า KUBOTA Store มูลค่ารางวัลละ 650 บาท จํานวน 26 รางวัล รวมมูลค่า 16,900 บาท

 

ระยะเวลาร่วมกิจกรรม: ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567– 31 กรกฎาคม 2567

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี: วันที่ 28 สิงหาคม 2567 ผ่านทาง Facebook: Siam Kubota / LINE @kubotastore และ เว็บไซต์ KUBOTA Store

 

 

เงื่อนไขกิจกรรม เกณฑ์การตัดสิน และการแจกจ่ายสิ่งของรางวัล

 1. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลต้องเป็นประเภทบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ประเภทห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจํากัด ทั้งนี้ไม่รวมบริษัทจํากัด ต้องมีภูมิลําเนาและถิ่นที่อยู่ปัจจุบันในประเทศไทย ผู้โชคดีจะได้รับการติดต่อกลับจากทางเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ผู้โชคดีต้องยืนยันและนําหลักฐานการรับของรางวัล ได้แก่ ก.) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 1 ชุด และแสดงบัตรประชาชนตัวจริง ในการขอรับรางวัลด้วยตนเอง ข) หนังสือยืนยันการรับของรางวัล โดยผู้โชคดีจะต้องเข้าร่วมรับรางวัลด้วยตนเอง ณ สถานที่ วัน เวลาที่บริษัทฯ กําหนด ผู้โชคดีต้องยืนยันภายในระยะ 20 วัน นับตั้งแต่วันประกาศผล) หากเลยกําหนดถือว่าสละสิทธิ์ และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์มอบของรางวัลให้กับรายชื่อสํารองลําดับถัดไป กรณีรายชื่อสํารองไม่มารับรางวัลตามระยะเวลาภายใน 7 วัน ทางบริษัทฯ จะมอบรางวัลดังกล่าวให้กับสภากาชาดไทยหรือสาธารณกุศลอื่นต่อไป ค) กรณีเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจํากัด จะต้องนําหลักฐานแสดงความเป็นนิติบุคคล หนังสือรับรองความเป็นนิติบุคคลไม่เกิน 6 เดือน
 2. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลต้องนําหลักฐานบัตรประจําตัวประชาชน หรือหนังสือรับรองแสดงความเป็นนิติบุคคล มาเป็นหลักฐานในการรับรางวัล หากมีการมอบอํานาจให้แก่บุคคลอื่นรับแทนต้องมีเอกสารมอบอํานาจที่ถูกต้องตามกฎหมายพร้อมสําเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ
 3. ในกรณีที่ผู้โชคดีไม่สามารถเดินทางมารับรางวัลด้วยตัวเอง ผู้โชคดีจะต้องทําหนังสือมอบอํานาจ ติดอากรแสตมป์ 10 บาทและสําเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอํานาจ และเอกสารดังกล่าวข้างต้น ในการขอรับรางวัลตามสถานที่บริษัทฯ กําหนด
 4. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องติดต่อรับของรางวัลด้วยตนเอง ณ ร้านค้าตัวแทนจําหน่ายของ บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จํากัด ตามสาขาหรือที่ตั้งร้านที่ผู้โชคดีแจ้งแก่บริษัท หากไม่มีการติดต่อรับของรางวัลตามวันและเวลาที่กําหนดดังกล่าวตามข้อหนึ่ง บริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ และบริษัทฯ จะดําเนินการมอบของรางวัลให้แก่ผู้โชคดีลําดับถัดไป โดยมีการประกาศรายชื่ออีกครั้ง ที่ Facebook แฟนเพจสยามคูโบต้า (SiamKubota)
 5. ในการจับรางวัลหากปรากฏชื่อผู้โชคดีแล้ว ผู้โชคดีจะต้องเป็นผู้รับรางวัลตามที่กําหนดไว้ รางวัลที่ได้รับไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้บุคคลอื่นได้ และของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้
 6. บริษัทขอสงวนสิทธิในการมอบรางวัลให้กับบุคคลผู้โชคดี 1 ชื่อ ต่อ 1 รางวัล สําหรับการจับรางวัลแต่ละครั้งเท่านั้น หากปรากฏชื่อผู้โชคดีท่านเดียวกันซ้ำกันอีก คณะกรรมการในการจับรางวัลจะพิจารณายกเลิกรางวัลของชื่อผู้โชคดีท่านที่ซ้ำให้เหลือเพียงรางวัลเดียวและจับชิ้นส่วนเพื่อหาผู้โชคดีรายใหม่ต่อไป
 7. บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จํากัด อาจนําภาพ ข้อมูล หรือรายละเอียดต่างๆ ของผู้ได้รับรางวัลไปใช้ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาดนี้ การมอบของรางวัล การประกาศรายชื่อผู้โชคดี และการโฆษณาประชาสัมพันธ์กิจกรรมของบริษัทฯ ผ่านสื่อต่างๆ ประกอบการโฆษณาประกอบด้วย โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ โปสเตอร์ Facebook, Line, Website และสื่อสิ่งพิมพ์ทุกชนิด โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ทั้งนี้ เป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 8. บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ร่วมกิจกรรมเพื่อดําเนินการตามวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมนี้ เป็นระยะเวลาตามที่กฎหมายกําหนด ภายใต้นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จํากัด ที่ประกาศผ่านทางเว็บไซต์บริษัท (https://www.siamkubota.co.th/privacy-policy/) โดยจะส่งโอนและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ร่วมกิจกรรมจากกิจกรรมนี้เพื่อดําเนินการเกี่ยวกับการจัดทําสลาก การประกาศรายชื่อผู้โชคดี และมอบของรางวัลให้แก่ผู้ได้รับรางวัล
 9. ของรางวัลไม่สามารถแลก ทอน หรือเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่ม หรือลดของรางวัล และเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 10. กรณีทางบริษัทฯ ตรวจสอบภายหลัง และพบว่าผู้ได้รับรางวัลไม่อยู่ในเงื่อนไขที่กําหนด บริษัทฯ สามารถยกเลิกสิทธิ์ และมอบสิทธิ์ใหม่ให้ผู้ได้รับรางวัลในรายชื่อสํารองได้ รวมถึงขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ, ยกเลิก, เพิกถอน, หรือเรียกคืนรางวัลทั้งหมดรวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย หากมีการใช้สิทธิร่วมรายการโดยทุจริต, ปลอมแปลง, ฉ้อฉล, เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิในรายการนี้
 11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบของรางวัลให้ผู้โชคดีที่มีหลักฐานข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้อง ภายในระยะเวลาที่กําหนด และชื่อผู้รับรางวัลต้องตรงกัน มิฉะนั้นถือเป็นโมฆะ ไม่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล รวมทั้งบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการงดมอบรางวัลให้ผู้โชคดีที่บริษัทฯ ไม่สามารถติดต่อได้ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการของบริษัทฯ
 12. ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีเหตุภัยธรรมชาติหรืออื่นใด อีกทั้งบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อคุณภาพที่อาจเกิดขึ้นกับรางวัลดังกล่าว หากมีปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพ หรือบริการ ผู้โชคดีจะต้องติดต่อบริษัทที่จัดจําหน่ายอย่างเป็นทางการโดยตรง
 13. สําหรับรางวัลที่มีมูลค่าตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไปที่อยู่ในข่ายต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัลที่ได้รับ ตามคําสั่งกรมสรรพากรที่ ทป. 4/2528 ประกอบคําสั่งที่ ทป. 101/2544 บริษัทฯ จะเป็นผู้รับภาระภาษีให้แก่ผู้รับรางวัลโดยออกภาษีหัก ณ ที่จ่ายให้เพียงครั้งเดียว
 14. ผู้โชคดีจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรับของรางวัล และการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ด้วยตนเอง
 15. กรณีมีข้อพิพาทคําตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
 16. พนักงานของบริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จํากัด, บริษัท สยามคูโบต้าลีสซิ่ง จํากัด, บริษัท สยามคูโบต้า เมททัลเทคโนโลยี จํากัด, ผู้แทนจําหน่ายสยามคูโบต้า, ตัวแทนผู้แทนจําหน่าย และพนักงานของผู้แทนจําหน่ายฯ รวมถึง บริษัทตัวแทนโฆษณา เอเจนซี่ และคณะกรรมการดําเนินงานพร้อมครอบครัว ไม่มีสิทธิเข้าร่วมรายการนี้
 17. กิจกรรมส่งเสริมการขายนี้ได้รับอนุญาตแล้วตามใบอนุญาตเลขที่ 101 / 2567 ออกให้ ณ ที่ว่าการอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
 18. กรณีต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KUBOTA CONNECT โทร. 02-029-1747 หรือ www.siamkubota.co.th/kubota-family

คืนฟรี ภายใน 7 วัน

 

จัดส่งถึงบ้านทั่วประเทศไทย

   

รับประกันสินค้าของแท้

สะสมแต้มแลกรับส่วนลด