นโยบายการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนและการระงับข้อพิพาท

 

มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับของผู้ร้องเรียน

                เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่กระทำโดยเจตนาสุจริต  ทาง store.siamkubota.co.th จะปกปิดชื่อ ที่อยู่หรือข้อมูลใด ๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลได้ และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจำกัดเฉพาะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่าน้้นที่จะเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้
               ทั้งนี้ ผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูลข้อร้องเรียน และเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด


การดำเนินการเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียน

ทาง store.siamkubota.co.th จะเป็นผู้พิจารณาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับทันทีและแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ สอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับการร้องเรียน  และดำเนินการแก้ไขอย่างเหมาะสม โดยทาง store.siamkubota.co.th จะติดตามผลความคืบหน้าเป็นระยะ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะแจ้งผลการดำเนินงานภายในระยะเวลาที่เหมาะสมให้แก่ผู้ร้องเรียนทราบ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน

ผู้ร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของเรื่องที่จะร้องเรียน พร้อมชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ส่งมายังเว็บไซต์ store.siamkubota.co.th ได้ 3 ช่องทาง คือ


ช่องทางที่ 1 จดหมายทางไปรษณีย์
                ศูนย์กระจายอะไหล่ บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด (KUBOTA Store)
                101/63 หมู่ที่ 20 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120     

ช่องทางที่ 2 จดหมายทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail address) skcn_g.kubotastore@kubota.com
               ช่องทางที่ 3 ติดต่อผ่านเจ้าหน้าที่ Line@ : @siamkubota

 

ช่องทางการระงับข้อพิพาทโดยกลไกภายนอก 
                หากกระบวนการแก้ไขข้อพิพาทโดยผู้ประกอบการไม่เป็นที่พอใจของลูกค้า ลูกค้าสามารถใช้ช่องทางภายนอกที่ลูกค้าสามารถดำเนินการระงับข้อพิพาทได้โดยติดต่อไปยัง


               กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2547-5959-61 โทรสาร. 0-2547-5973
(กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์) E-mail : e-commerce@dbd.go.th


               สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ที่อยู่: 120 อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์: 1166

คืนฟรี ภายใน 7 วัน

 

จัดส่งถึงบ้านทั่วประเทศไทย

   

รับประกันสินค้าของแท้

สะสมแต้มแลกรับส่วนลด