ข้อกำหนดและเงื่อนไข  รายละเอียด 

บริษัทเกษตรอินโน จำกัด เป็นเจ้าของและบริหารงานเว็บไซต์ store.kasetinno.com เพื่อเป็น Platform เพิ่มช่องทางในการซื้อขายสินค้าและบริการจาก บริษัทเกษตรอินโน จำกัด และสร้างความสะดวกรวดเร็วให้ท่าน โดยการสั่งซื้อสินค้าและ/หรือบริการ ของท่านจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้

ท่านควรศึกษาและทำความเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ รวมถึงข้อตกลงอื่นใดที่จะประกาศให้ท่านทราบทางเว็บไซต์ให้ละเอียดก่อนเข้าใช้บริการเว็บไซต์ การที่ท่านเข้าใช้เว็บไซต์ถือว่าท่านตกลงและยอมรับที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งปวง ดังนี้

ข้อกำหนดและเงื่อนไขใช้บริการเว็บไซต์  รายละเอียด 

 1. ท่านควรพิมพ์ คัดลอก หรือบันทึกข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์ ข้อกำหนดและเงื่อนไขการขายสินค้าและบริการไว้ในคอมพิวเตอร์ หรือหน่วยความจำใดๆ ของท่าน เพื่อประโยชน์ในการอ้างอิงในอนาคต ทั้งนี้กรณีท่านแจ้งอีเมลไว้ทางเว็บไซต์เราจะส่งข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าวให้ท่านตามอีเมลที่ท่านได้แจ้งไว้ด้วย
 2. ข้อมูลที่ท่านได้ให้ไว้กับเว็บไซต์ต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน ทั้งนี้ท่านสามารถแก้ไขและอัปเดตข้อมูลของท่านได้ตลอดเวลา ผ่านทางเว็บไซต์หรือโทร 065-965-7530
 3. ท่านต้องไม่ใช้เว็บไซต์นี้เพื่อการส่งอีเมลลูกโซ่หรืออีเมลอีเมลขยะ ไม่ใช้ไปในทางที่ขัดต่อกฎหมายความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ไม่ใช้เว็บไซต์นี้เสนอข้อความซึ่งเป็นการใส่ร้ายผู้อื่นไม่ว่าในทางใดและไม่ใช้นามแฝงของผู้อื่นโดยเจตนาอันอาจทำให้ผู้อื่นเข้าใจผิดในความเป็นเจ้าของข้อความนั้น
 4. หากท่านสมัครสมาชิกเว็บไซต์ท่านต้องเก็บรักษาชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านของท่านไว้เป็นความลับ โดยต้องใช้เป็นการส่วนตัวเฉพาะท่านนั้นเท่านั้น กรณีที่มีการใช้บริการ การสื่อสาร การเข้าถึง หรือการใช้ข้อมูลใดๆ ในเว็บไซต์ที่สามารถอ้างถึงชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านของท่านได้ถือว่าเป็นการเข้าถึง ใช้บริการ สื่อสาร หรือการส่งข้อมูลโดยท่านไม่ว่าการกระทำดังกล่าวจะได้รับอนุญาตจากท่านหรือไม่ก็ตาม ท่านยินยอมให้เรามีสิทธิที่จะดำเนินการ อ้างอิงหรือขอให้ท่านรับผิดชอบในการกระทำนั้นเสมือนว่าท่านได้เข้าถึง ใช้บริการสื่อสาร หรือส่งข้อมูลนั้นเอง
 5. ท่านต้องไม่นำเสนอข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่น เช่น email address ทะเบียนบ้านหรือหมายเลขโทรศัพท์โดยมีเจตนากลั่นแกล้งให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อนรำคาญ
 6. ท่านต้องไม่ทำการแทรกแซงการใช้บริการและกิจกรรมในการใช้บริการเว็บไซต์ของผู้อื่น ใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ
 7. ท่านต้องไม่นำข้อมูลที่เป็นเท็จ ปลอม ลามกอนาจาร ผิดกฎหมายหรือที่ละเมิดสิทธิของผู้อื่นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมเข้าสู่เว็บไซต์รวมถึงต้องไม่เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวด้วยโดยเรามีสิทธิลบข้อมูลที่ฝ่าฝืนดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า
 8. ท่านตกลงที่จะปกป้องและช่วยเหลือเรารวมถึงผู้เกี่ยวข้องในการให้บริการเว็บไซต์จากการเรียกร้องบังคับต่างๆจากบุคคลที่สาม รวมทั้งท่านยินยอมชดใช้ค่าเสียหายต่างๆรวมถึงค่าทนายความอันเกิดจากการการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์ข้อกำหนดและเงื่อนไขการซื้อขายสินค้าและบริการไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม รวมถึงการละเมิดข้อกฎหมายของท่านหรือการใช้ชื่อผู้ใช้งานของท่าน

การสละข้อเรียกร้อง  รายละเอียด 

 1. ท่านเข้าใจและยอมรับว่าเราไม่มีการรับรองทางกฎหมายในเนื้อหาการติดต่อสื่อสารของท่านและเนื้อหาข้อมูลที่ท่านได้ทำการนำเสนอ หรือบันทึกความคิดเห็นลงในเว็บไซต์เราจะไม่รับผิดชอบต่อข้อมูลที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทำที่ขัดต่อกฎหมายความสงบเรียบร้อย และศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือการละเมิดต่อสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สาม นอกจากนี้เราจะไม่รับผิดชอบในความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ รวมทั้ง ขอสงวนสิทธิ์ในการถอดถอนข้อมูลดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า
 2. เราจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการให้บริการเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามท่านเข้าใจและยอมรับว่าเราไม่มีหน้าที่ความรับผิดชอบในความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น โดยท่านยอมรับความเสี่ยงต่างๆ อันเกิดจากการใช้บริการเว็บไซต์ซึ่งรวมถึงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากรณีดังต่อไปนี้
  • เอกสาร รูปภาพหรือข้อมูลใดๆ ในเว็บไซต์ เกิดความผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง
  • เหตุอื่นๆ ที่เกิดจากการใช้บริการเว็บไซต์นี้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมรวมถึง ไวรัสคอมพิวเตอร์ มัลแวร์ โปรแกรม ชุดคำสั่งรหัส หรือข้อมูลที่ทำขึ้นด้วยเจตนาร้าย ทำให้เกิดการทำลายหรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่ท่าน
  • การให้บริการ ระบบ ข้อมูลสินค้าและบริการ เอกสาร รูปภาพหรือข้อมูลใด ๆ ในเว็บไซต์ เกิดการขัดข้อง ติดขัด ล้มเหลวหรือเกิดการตกหล่นของการส่งข้อมูล
 3. ท่านเข้าใจและยอมรับว่า คำแนะนำบนเว็บไซต์เป็นเพียงคำแนะนำเบื้องต้นหากท่านมีข้อสอบถามเพิ่มเติมในรายละเอียดของข้อมูลโปรดติดต่อทางเว็บไซต์ หรือโทร 065-965-7530
 4. ข้อกำหนดและเงื่อนไข รวมถึงเอกสารใดๆที่ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ได้อ้างถึงเป็นข้อตกลงเพียงฉบับเดียวที่มีผลผูกพันระหว่างเราและท่าน การตกลงใดๆนอกจากที่กล่าวมาข้างต้น ไม่ว่าจะกระทำโดยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษรไม่มีผลผูกพัน หรือมีผลลบล้าง แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความใดๆ ในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้

ทรัพย์สินทางปัญญา  รายละเอียด 

 1. เราไม่อนุญาตให้ท่านนำสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายทางการค้าของบุคคลใด ๆ หรือข้อความที่สื่อไปในทางโฆษณานำมาแสดงไว้ในช่องแสดงความคิดเห็น หากท่านทำการโฆษณาขายสินค้าหรือบริการอันเป็นการรบกวนสร้างความรำคาญแก่ผู้อื่น เราขอใช้สิทธิระงับการใช้บริการของท่านโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า
 2. ท่านรับรู้และยอมรับว่าเนื้อหา รวมถึงข้อความ ซอฟต์แวร์ เพลง เสียง รูปถ่ายวีดีโอกราฟิค โลโก้ที่เราได้ใช้ในเว็บไซต์นี้ ได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายการให้บริการ และสิทธิบัตร ดังนั้น ท่านต้องไม่คัดลอก ทำซ้ำ แจกจ่ายแสวงหาประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวหรือสร้างงานใดๆ จากเนื้อหาเหล่านี้

การเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการให้บริการ  รายละเอียด 

 1. เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือยกเลิกการให้บริการรวมถึงข้อกำหหนดและเงื่อนไขต่างๆ ในเว็บไซต์โดยจะแจ้งให้ท่านทราบผ่านประกาศผ่านทางเว็บไซต์รวมทั้งทางอีเมลที่ท่านได้ให้ไว้
 2. การที่ท่านได้เข้าใช้บริการเว็บไซต์ภายหลังจากที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขการให้บริการ และ/หรือ ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการแล้วให้ถือว่าท่านยอมรับข้อตกลงใดๆ ทุกประการ
 3. ท่านอาจถูกการระงับการให้บริการหากท่านไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ เว็บไซต์และเราจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อการระงับการใช้งานดังกล่าวทั้งต่อตัวท่านเองหรือต่อบุคคลที่สามที่มีส่วนได้รับผลกระทบ
 4. การใช้บริการเว็บไซต์จากทั้งในและนอกประเทศไทยท่านจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศไทยหากท่านพบการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการของเว็บไซต์หรือโทร 065-965-7530

หลักการดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคล  รายละเอียด 

การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลของบริษัทเป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก เราเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมดอย่างถูกต้องตามกฎหมายและตามสมควร และใช้ข้อมูลตามที่ท่านได้ตกลงเท่านั้น ต่อไปนี้จะเป็นนโยบายและระเบียบปฏิบัติในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อทำให้ท่านมั่นใจว่าเราได้รักษาข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดด้วยความระมัดระวังอย่างสูงสุด

การที่ท่านเข้าสู่เว็บไซต์นี้รวมถึงหน้าเว็บไซต์ใดๆ ท่านกำลังเข้าผูกพันในข้อกำหนดและเงื่อนไขตามที่ปรากฏด้านล่าง หากท่านไม่ต้องการตกลงในข้อกำหนดและเงื่อนไขด้านล่าง กรุณาหยุดการเข้าเว็ปไซด์ในขณะนี้

หลักการปกป้องข้อมูลของเรา

บริษัทเกษตรอินโน จำกัด  ตกลงที่จะปฏิบัติตามหลักการดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

หลักการนี้ให้นำมาใช้กับผลิตภัณฑ์และบริการทั้งหมดของบนเวปไซต์นี้ โดยนโยบายนี้ได้กำหนดวิธีการที่เรา อาจทำการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

 

คำแถลงการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

 1. ในบางครั้งอาจมีความจำเป็นที่ท่านจะต้องให้ข้อมูลและรายละเอียดส่วนบุคคลแก่เรา อันเกี่ยวเนื่องกับข้อกำหนด ความต่อเนื่องและการบริหารงานของเรา หรือในการสอบถาม และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของเรา หากท่านไม่สามารถให้ข้อมูลและรายละเอียดที่จำเป็น อาจส่งผลให้เรา ไม่สามารถหรือดำเนินการจัดบริการหรือจัดหาผลิตภัณฑ์ให้ท่านได้
 2. เราอาจบันทึกและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับท่าน ข้อมูลและรายละเอียดส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ไว้ และข้อมูลเกี่ยวกับท่านที่บันทึกและรวบรวมโดยเรา เป็นระยะๆ ซึ่งต่อไปนี้จะรวมเรียกว่า “ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน”
 3. วัตถุประสงค์ในการนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้ มีดังต่อไปนี้
  • เสนอและจัดบริการหรือหาผลิตภัณฑ์ให้กับท่าน รวมถึงดำเนินการ ทำให้เกิดผล รักษา และจัดการบริการและผลิตภัณฑ์เหล่านั้น ซึ่งอาจรวมถึงโดยไม่มีข้อจำกัด สำหรับการบริการและผลิตภัณฑ์อื่นๆ
  • ดำเนินการ ประเมิน และพิจารณาใบสมัครหรือคำร้องใดๆ จากท่าน ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการและผลิตภัณฑ์ของเรา และเก็บรักษาบัญชีของท่านไว้กับเรา ทำการตลาดสำหรับบริการและผลิตภัณฑ์ให้แก่ท่าน (โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมในข้อ 5 ถึง ข้อ 8 ด้านล่าง)
  • ปฏิบัติการ รักษา และให้บริการต่างๆ ในภายหลัง อันที่เกี่ยวข้องกับการสมัคร สำหรับการบริการและ/หรือผลิตภัณฑ์
  • สร้างและรักษาความน่าเชื่อถือและบริหารความเสี่ยงภัยที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของเรา
  • ดำเนินการและวิธีการในการชำระเงิน
  • ใช้สิทธิใดๆ ที่เรา อาจมีอันเกี่ยวข้องกับการบริการและ/หรือผลิตภัณฑ์ที่จัดหาให้กับท่าน
  • การระบุตัวตนที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดของการบริการหรือผลิตภัณฑ์
  • วัตถุประสงค์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อเรียกร้องใดๆ จากหรือต่อท่าน หรือการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับท่านในด้านการบริการและ/หรือผลิตภัณฑ์ใดๆ ที่เรา จัดหาให้ รวมถึงโดยไม่มีข้อจำกัด สำหรับการทำ โต้แย้ง วิเคราะห์ สอบสวน ดำเนินการ ประเมิน กำหนด ตอบกลับ แก้ปัญหา หรือตกลงในข้อเรียกร้องนั้น
  • ทบทวนนโยบายและวิเคราะห์ความต้องการ (ไม่ว่าจะได้ทำเป็นปกติหรือไม่)
  • มีหน้าที่ต้องเปิดเผยหรือมีการกำหนดให้เปิดเผยโดยหรือเพื่อวัตถุประสงค์ทางกฎหมาย กฎ ข้อบังคับหรือแนวทางหลักการปฏิบัติ (ไม่ว่าจะมีผลบังคับใช้ในหรือภายนอกประเทศไทยหรือไม่) ที่ผูกพันเรา หรือบริษัทย่อย บริษัทแม่ หุ้นส่วน บริษัทในเครือหรือที่เกี่ยวข้องกัน หรือบริษัทที่ควบคุมหรือควบคุมร่วมกับเรา (รวมเรียกว่า “เรา”) รวมถึงโดยไม่มีข้อจำกัด สำหรับการเปิดเผยแก่หน่วยงานที่เกี่ยวกับกฎหมาย การควบคุมบังคับ รัฐบาล บังคับการใช้กฎหมายหรือหน่วยงานอื่นๆ หน่วยงานที่กำกับดูแล หรือหน่วยงานธุรกิจ เช่น สหภาพหรือสมาคม
  • มีความผูกพันตามสัญญา หรือความผูกพันอื่นๆ ไม่ว่าจะทั้งในปัจจุบันหรืออนาคต กับหน่วยงานกฎหมาย ควบคุมกฎหมาย รัฐบาล ที่บังคับใช้กฎหมาย หรือหน่วยงานอื่นๆ หน่วยงานที่กำกับดูแลตนเอง หรือหน่วนงานธุรกิจ ในประเทศไทยหรือในเขตอำนาจศาลอื่นที่ยอมรับหรือบังคับใช้กับเรา หรือสมาชิกใดๆ ด้วยเหตุผลทางด้านการเงิน การค้า ธุรกิจ หรือผลประโยชน์หรือกิจกรรมอื่นๆ ในเขตหรือที่เกี่ยวข้องกับอำนาจศาลที่เกี่ยวข้อง
  • ปฏิบัติตามหน้าที่ ข้อกำหนด นโยบาย กระบวนการ มาตรการ หรือการจัดการ สำหรับการแบ่งปันข้อมูลภายในเรา และ/หรือการใช้ข้อมูลในด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับแผนการรวมกลุ่มใดๆ เป็นระยะๆ เพื่อปฏิบัติตามวิธีการบังคับหรือการป้องกันการฟอกเงิน การก่อการร้าย การจัดหาเงินหรือการอื่นๆ ที่ผิดกฎหมาย และ
  • บรรลุวัตถุประสงค์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อ (11) ถึงข้อ 13) ข้างต้น
 4. เพื่อสนับสนุนวัตถุประสงค์ตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อ 3 ข้างต้น เรา อาจโอน เปิดเผย อนุญาตให้เข้าถึง หรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับคู่สัญญาด้านล่าง (ไม่ว่าจะภายในหรือนอกประเทศไทย) และข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจโอนไปภายนอกประเทศไทย
  • บุคคลหรือบริษัทใดๆ ที่กระทำการแทนหรือกระทำในนามเรา หรือร่วมกับเรา เพื่อการอันเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ท่านได้ให้ไว้
  • บุคคลหรือบริษัทใดๆ ที่มีหน้าที่ในการรักษาความลับกับเรา และได้ตกลงที่จะเก็บรักษาข้อมูลนั้นให้เป็นความลับ โดยบุคคลหรือบริษัทนั้นต้องมีสิทธิตามกฎหมายในการเข้าถึงข้อมูล
  • บุคคลหรือบริษัทใดๆ ที่ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ที่เรา ได้ว่าจ้างในการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของเรา
  • หุ้นส่วนทางธุรกิจใดๆ ของเรา (“หุ้นส่วน”)
  • ตัวแทน คู่สัญญา หรือผู้ให้บริการใดๆ ที่ให้บริการด้านการจัดการ โทรคมนาคม คอมพิวเตอร์ การชำระเงิน หรือบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของธุรกิจของเรา และ/หรือ
  • บุคคลหรือบริษัทใดๆ ที่เรา มีหน้าที่หรือถูกกำหนดให้หรือถูกคาดว่าจะต้องเปิดเผยภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ประมวลหรือแนวทางหลักการปฏิบัติ (ไม่ว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในหรือภายนอกประเทศไทยหรือไม่) รวมถึงโดยไม่มีข้อจำกัด สำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวกับกฎหมาย การควบคุมบังคับ รัฐบาล การบังคับใช้กฎหมายหรือหน่วยงานอื่นๆ หน่วยงานที่กำกับดูแลตนเอง หรือหน่วยงานธุรกิจ
 5. เรา ได้รับอนุญาตให้ (1) ใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านในการทำการตลาดทางตรง หากท่านให้ความยินยอมหรือไม่มีข้อโต้แย้ง หรือ (2) ให้ข้อมูลส่วนตัวของท่านแก่บุคคลหรือบริษัทอื่น สำหรับการใช้ในทางการตลาดทางตรง หากท่านให้ความยินยอมหรือไม่มีข้อโต้แย้ง
 6. ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการทำการตลาดทางตรง เรา มีเจตนาที่จะ
  • ใช้ชื่อ รายละเอียดการติดต่อ ข้อมูลในเอกสารบริการและผลิตภัณฑ์ และข้อมูลสถิติที่ถือโดยเรา เป็นระยะๆ ในการทำการตลาดทางตรง
  • ทำการตลาดในประเภทบริการและผลิตภัณฑ์ด้านล่าง ที่เรา สมาชิกอื่นๆ ของเรา และ/หรือหุ้นส่วนของเรา เป็นระยะๆ
   1. บริการและผลิตภัณฑ์ที่ปรากฎอยู่บนเวปไซต์
   2. แผนการให้รางวัล ลูกค้าชั้นดี สิทธิประโยชน์ และบริการและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
  • ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามข้อ 1 ข้างต้น แก่สมาชิกใดๆ ของเรา และ/หรือหุ้นส่วนของเรา สำหรับการใช้ในการทำการตลาดทางตรงของประเภทบริการและผลิตภัณฑ์ตามข้อ 2 ข้างต้น
 7. หากท่านไม่ประสงค์ให้เรา ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในการทำการตลาดทางตรงหรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บุคคลหรือบริษัทอื่นๆ เพื่อใช้ในการทำการตลาดทางตรง ท่านอาจเขียนถึงเรา ตามที่อยู่ด้านล่าง ในการออกจากแผนการตลาดทางตรง ณ เวลาใดๆ ก็ตาม
 8. ภายใต้หลักการนี้
  • ท่านมีสิทธิที่จะขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนตัวของท่านที่ไม่ถูกต้องได้
  • เรามีสิทธิที่จะเก็บค่าธรรมเนียมที่สมเหตุสมผลสำหรับการดำเนินการและปฏิบัติตามคำร้องของท่าน

ความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคล

เรา จะรับรองความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่เก็บรวบรวมและดำเนินการโดยเรา โดยจะมีการใช้กระบวนการที่เหมาะสมเพื่อที่ว่าข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดจะได้รับการตรวจสอบและทำให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอเพื่อทำให้มั่นใจว่าเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและสมเหตุสมผล สำหรับวัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลนั้น หากข้อมูลส่วนบุคคลที่ถือโดยเรา ประกอบไปด้วยความคิดเห็น จะมีการดำเนินขั้นตอนเท่าที่สามารถจะปฏิบัติได้ เพื่อที่จะทำให้มั่นใจได้ว่าข้อเท็จจริงที่อ้างในการสนับสนุนความคิดเห็นนั้นถูกต้อง

เรา พยายามที่จะรับรองความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลที่ถือโดยเรา ตลอดเวลา และถ้าข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวได้โอนไปยังบุคคลภายนอก จะต้องแจ้งการแก้ไขที่จะทำการเปลี่ยนแปลงแก่บุคคลภายนอกนั้น

การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลจะไม่มีการเก็บไว้นานเกินความจำเป็น และเรา จะปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรักษาข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลได้

ระบบความปลอดภัยของข้อมูล

เรา จะสร้างความมั่นใจในการปกป้องข้อมูลตามระดับที่เหมาะสม จะมีการป้องกันการเข้าถึง การดำเนินการ หรือการใช้อื่นๆ ของข้อมูล โดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งขึ้นอยู่กับความสำคัญของข้อมูล และป้องกันการทำอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการเข้าถึงข้อมูลนั้นโดยไม่ได้รับอนุญาต เรา จะมีการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม โดยจำกัดการเข้าถึงข้อมูลทางกายภาพ การเก็บข้อมูลด้วยความปลอดภัยและมีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่ใช้กับเครื่องมือที่เก็บข้อมูล มีการนำมาตรการมาใช้เพื่อทำให้มั่นใจว่า บุคคลที่มีอำนาจในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลจะมีความซื่อสัตย์ ความรอบคอบ และข้อมูลส่วนบุคคลนั้นจะต้องถูกส่งผ่านด้วยวิธีที่ปลอดภัย

การใช้คุกกี้และลิงค์เชื่อมโยงของบุคคลภายนอก

เว็บไซต์ของเรา อาจรวมถึงไฮเปอร์ลิงค์ที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ภายนอก เรา ไม่สามารถควบคุมเนื้อหา ความถูกต้อง ความเห็น และลิงค์เชื่อมโยงอื่นๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ภายนอกนี้ หรือวิธีการที่เว็บไซต์ภายนอกนี้ปฏิบัติกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านควรเข้าไปในเว็บไซต์ภายนอกนี้เพื่อศึกษารายละเอียดนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เรา อาจใช้ “คุกกี้” ในการปรับปรุงการบริการอินเตอร์เน็ตให้กับท่าน คุกกี้ คือ ข้อมูลขนาดเล็กที่จะถูกส่งไปเก็บไว้ในเว็บบราวเซอร์ในคอมพิวเตอร์ของท่านโดยอัตโนมัติ ซึ่งสามารถดึงกลับมาโดยเว็บไซต์ของเรา คุกกี้ทำให้เว็บไซต์ของเรา จดจำท่านและความชอบของท่านเมื่อท่านได้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ และทำให้เราสามารถปรับเปลี่ยนเว็บไซต์เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของท่าน ข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยคุกกี้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุชื่อผู้เข้าเยี่ยมชมและไม่มีข้อมูลชื่อหรือที่อยู่ หรือข้อมูลใดๆ ที่จะทำให้บุคคลใดๆ สามารถติดต่อท่านได้ทางโทรศัพท์ อีเมล์ หรือโดยทางอื่นๆ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะไม่ถูกจัดเก็บไว้ในคุกกี้ อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถปิดคุกกี้โดยการเปลี่ยนการตั้งค่าของเว็บบราวเซอร์ของท่าน

สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายและระเบียบปฏิบัติในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของเรา โปรดติดต่อ

โทร 065-965-7530

บริษัทเกษตรอินโน จำกัด

 สำนักงานใหญ่

101/19-24 หมู่ที่ 20 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

 

นโยบายความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย  รายละเอียด 

กรุณาศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยก่อนการใช้งานเว็บไซต์ เพื่อความเข้าใจและเพื่อประโยชน์ของท่าน

 

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล  รายละเอียด 

 1. ท่านเข้าใจและยินยอมให้เราเก็บ รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ เช่น ที่อยู่ Email address และข้อมูลอื่น ๆ ที่ท่านได้ระบุไว้ในข้อมูลสมาชิกโดยเราจะเก็บรักษาเป็นความลับ สำหรับแต่ละท่าน เท่านั้น เราจะไม่แก้ไขและเปิดเผยข้อมูลของท่านแก่บุคคลที่สามเว้นแต่การกระทำดังกล่าวเป็นกรณีจำเป็น ซึ่งรวมถึงกรณีดังต่อไปนี้ด้วย
  1. เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย
  2. เพื่อป้องกันและปกป้องสิทธิและทรัพย์สินของเรา
  3. เพื่อความปลอดภัยของท่าน เว็บไซต์ หรือต่อสาธารณะ
  4. เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องของระบบหรือบริการที่เว็บไซต์ได้ให้ไว้
 2. เราขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงจากเว็บไซต์นี้เพื่อจะได้ทราบและเข้าใจว่าเว็บไซต์ดังกล่าวเก็บรวบรวม ใช้หรือดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร ทั้งนี้เราไม่สามารถรับรองข้อความหรือรับรองการดำเนินการตามที่ได้มีการประกาศไว้ในเว็บไซต์ดังกล่าวได้และไม่มีหน้าที่รับผิดชอบใด ๆ หากเว็บไซต์เหล่านั้นไม่ได้ปฏิบัติการหรือดำเนินการใด ๆ ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เว็บไซต์ดังกล่าวได้ประกาศไว้
 3. กรณีที่ท่านได้ส่งมอบข้อมูลของบุคคลภายนอกให้แก่เราจะถือว่าท่านได้รับความยินยอมหรือได้รับอนุญาตจากบุคคลดังกล่าวโดยชอบแล้วและเรามีสิทธิที่จะนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ทุกประการ

การใช้ข้อมูล  รายละเอียด 

 1. ท่านเข้าใจและยินยอมให้เก็บข้อมูลที่ท่านเปิดเผยทางเว็บไซต์ไม่ว่าจะเป็นชื่อ ที่อยู่ E-mail Address และรายละเอียดการชำระเงิน เพื่อนำไปวิเคราะห์และ/หรือใช้เพื่อการซื้อสินค้าหรือบริการของท่านรวมถึงการปรับปรุงการให้บริการ การส่งข้อมูลข่าวสารและรายการส่งเสริมการขายต่าง ๆ เพื่อประโยชน์สูงสุดของท่าน
 2. ท่านยินยอมให้เรา ส่งต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลของท่านกับบริษัทในเครือของบริษัทเกษตรอินโน จำกัด เพื่อนำไปวิเคราะห์และใช้ตามที่กล่าวไว้ในข้อข้างต้นได้โดยเรารับประกันว่าบริษัทเหล่านี้จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านหรือล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของท่านและจะดำเนินการตามนโยบายความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยนี้

การเปิดเผยข้อมูล  รายละเอียด 

 1. ท่านรับรู้และยอมรับว่าข้อมูลของท่านจะถูกนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของเว็บไซต์นี้เท่านั้นข้อมูลของท่านอาจถูกเปิดเผยต่อบริษัทหรือบุคคลอื่นที่ให้บริการแก่ท่าน เช่น การให้บริการชำระเงินผ่านบัตรเครดิต หรือช่องทางการชำระเงินอื่นการขนส่ง เฉพาะในส่วนที่จำเป็นต่อการให้บริการเท่านั้น
 2. การรับส่งข้อมูลและการรับชำระเงินด้วยบัตรเครดิตทางอินเตอร์เน็ตได้เชื่อมต่อกับธนาคารหรือผู้ให้บริการผ่านระบบที่มีการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงตามมาตรฐานสากล ทั้งนี้ ข้อมูลบัตรเครดิตของท่านจะถูกจัดเก็บไว้ที่ธนาคารหรือผู้ให้บริการชำระเงินเท่านั้น ไม่มีการเก็บข้อมูลไว้ที่ฐานข้อมูลของเว็บไซต์แต่อย่างใด
 3. ท่านรับรู้และยอมรับว่าเราอาจจำเป็นที่ต้องเปิดเผยข้อมูลตามคำสั่งของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องตามกฎหมาย

ความปลอดภัยของข้อมูล  รายละเอียด 

ข้อมูลของท่านจะได้รับการเก็บรักษาอย่างเป็นความลับตามมาตรการคุ้มครองรักษาความปลอดภัยแก่ข้อมูลส่วนบุคคลของเราตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด เพื่อไม่ให้มีการเปิดเผย ใช้งานเปลี่ยนแปลงหรือทำลายโดยไม่เหมาะสมหรือส่งผลร้ายต่อท่านในกรณีที่ข้อมูลของท่านถูกจารกรรมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์สูญหายหรือเสียหายอันเนื่องจากเหตุสุดวิสัยเราขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธความรับผิดชอบต่อความเสียหายนั้นทั้งหมด

การเข้าถึงและการติดต่อเพื่อแก้ไขข้อมูล  รายละเอียด 

 1. ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลของท่านที่ให้ไว้ทางเว็บไซต์รวมถึงขอให้เราแจ้งการใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวหากท่านประสงค์จะแก้ไข หรือ ลบข้อมูล หรือติดต่อเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับข้อมูลของท่าน ท่านสามารถติดต่อผ่านทางเว็บไซต์ หรือโทร 065-965-7530
 2. กรณีมีคำขอแก้ไขหรือลบข้อมูลของท่านเราอาจขอให้ท่านยืนยันตัวตนก่อนที่จะดำเนินการตามคำขอของท่านหลังจากที่เราลบข้อมูลดังกล่าวออกตามคำขอแล้วอาจส่งผลกระทบต่อการซื้อสินค้าหรือบริการรวมถึงการใช้บริการเว็บไซต์ของท่านทั้งนี้ เราอาจปฏิเสธคำขอของท่านหากการดำเนินการตามคำขอของท่านจะส่งผลกระทบต่อข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่น หรือเรามีความจำเป็นที่ต้องเก็บข้อมูลนั้นไว้หรือคำขอของท่านเป็นคำขอที่ไม่สามารถปฏิบัติได้จริง

ขั้นตอนการแจ้งเตือนให้นำข้อมูลคอมพิวเตอร์ออกจากระบบ (Take Down Notice)  รายละเอียด 

ผู้ที่ประสงค์จะแจ้งเตือนเพื่อให้ บริษัทเกษตรอินโน จำกัด ระงับการแพร่หลายหรือนำข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่เป็นความผิดตามมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ออกจากระบบคอมพิวเตอร์ของ บริษัทเกษตรอินโน จำกัด จะต้องติดต่อและยื่นแบบฟอร์มข้อร้องเรียนพร้อมเอกสารประกอบต่อเจ้าหน้าที่ด้วยตนเองที่ 101/19-24 หมู่ที่ 20 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

 

ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการเพื่อระงับการแพร่หลายหรือนำข้อมูลที่ผิดกฎหมายข้างต้นออกจากระบบคอมพิวเตอร์ ต่อเมื่อผู้ร้องเรียนกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มข้อร้องเรียน พร้อมแนบเอกสารหลักฐานครบถ้วน โดยต้องลงลายมือชื่อเอกสารรับรองสำเนาทุกฉบับ และนำมามอบให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยตรงด้วยตนเองเท่านั้น

เอกสารหลักฐานประกอบการร้องเรียน

 1. ข้อร้องเรียนตามแบบฟอร์มที่บริษัทเกษตรอินโน จำกัด กำหนด
 2. บันทึกประจำวัน หรือหนังสือแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจ (ต้นฉบับ)
 3. บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ออกโดยหน่วยงานราชการที่ระบุเลขประจำตัวประชาชนของผู้ร้องเรียน (สำเนา)
 4. หลักฐานแสดงการเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี)
 5. เอกสารหรือหลักฐานที่ได้ยื่นต่อพนักงานสอบสวนหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจ
 6. เอกสารหรือหลักฐานอื่น ๆ ที่แสดงรายละเอียดที่แสดงให้เห็นถึงการกระทำความผิดตามมาตรา 14 และความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้บริการหรือบุคคลภายนอก กรณีไม่ได้มาด้วยตนเอง (ต้องยื่นเอกสารต่อไปนี้เพิ่มเติมด้วย)
 7. หนังสือมอบอำนาจ
 8. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ออกโดยหน่วยงานราชการที่ระบุเลขประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ

ทั้งนี้ ผู้รับมอบอำนาจต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงต่อเจ้าหน้าที่ด้วย

ดาว์นโหลดเอกสาร คลิกที่นี่

การใช้ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้  รายละเอียด 

บริษัทเกษตรอินโน จำกัด เป็นเจ้าของและเป็นผู้มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในข้อมูลทั้งหมดที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดก็ตาม ข้อมูลทั้งหมดได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย ท่านสามารถเข้าถึง คัดลอก ดาวน์โหลด หรือสั่งพิมพ์ข้อมูลในเว็บไซต์นี้เพื่อการใช้งานส่วนบุคคลและการใช้งานในลักษณะที่ไม่หาประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ภายใต้เงื่อนไขที่ท่านไม่แก้ไข หรือลบสัญลักษณ์หรือเครื่องหมาย ที่แสดงความเป็นเจ้าของที่ปรากฏอยู่บนข้อมูลที่ท่านเข้าถึง คัดลอก ดาวน์โหลด หรือสั่งพิมพ์ นอกจากนี้ห้ามใช้ข้อมูลในเว็บไซต์นี้ในลักษณะใด ๆ ที่เป็นการแข่งขันกับบริษัทเกษตรอินโน จำกัด

ท่านตกลงที่จะไม่รบกวนหรือพยายามรบกวนการทำงานของเว็บไซต์ไม่ว่าด้วยวิธีการใด  บริษัทเกษตรอินโน จำกัด  สงวนสิทธิที่จะจำกัดหรือระงับการใช้งานของท่านในเวลาใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้การระงับการใช้งานไม่ถือเป็นการสละสิทธิหรือมาตรการใด ๆ ที่ บริษัทเกษตรอินโน จำกัด มีอยู่ตามกฎหมาย

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้เป็นเพียงข้อมูลทั่วไป และอาจมีข้อมูลในเชิงประวัติศาสตร์ซึ่งมีไว้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น ข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้อาจไม่ถูกต้อง ไม่สมบูรณ์ หรือไม่ตรงตามข้อเท็จจริงที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน และท่านไม่ควรตัดสินใจดำเนินการใด ๆ โดยยึดถือตามข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้แต่เพียงอย่างเดียว การใช้ข้อมูลในเว็บไซต์นี้เป็นความเสี่ยงของตัวท่านเอง และเรามีสิทธิปรับปรุง เปลี่ยนแปลงข้อมูลที่อยู่ในเว็บไซต์ได้ตลอดเวลาโดยเป็นดุลพินิจของบริษัทเกษตรอินโน จำกัด แต่เพียงผู้เดียว

เครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์  รายละเอียด 

บริษัทเกษตรอินโน จำกัด และ/หรือคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น เป็นเจ้าของข้อมูลและลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สัญลักษณ์ เครื่องหมายบริการ และชื่อทางการค้า ไม่ว่าจดทะเบียนหรือไม่ได้จดทะเบียน ที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ และส่วนประกอบอื่น ๆ ในทุก ๆ หน้าของเว็บไซต์  บริษัทเกษตรอินโน จำกัด และ/หรือ      คูโบต้า คอร์ปอเรชั่น ไม่อนุญาตหรือยินยอมให้มีการใช้ข้อมูลและลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สัญลักษณ์ เครื่องหมายบริการ และชื่อทางการค้าดังกล่าวโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัทเกษตรอินโน จำกัด หรือตามที่กำหนดไว้ในเว็บไซต์นี้

ข้อมูลที่คุณให้ไว้ในเว็บไซต์  รายละเอียด 

ท่านรับรองและรับประกันว่าท่านเป็นเจ้าของหรือเป็นผู้มีสิทธิในข้อมูลที่ตนเองให้ไว้ และข้อมูลเหล่านั้นถูกต้อง เหมาะสม ชอบด้วยกฎหมาย และไม่เป็นการละเมิดข้อกำหนดการใช้งานใดๆ ในเว็บไซต์นี้ และจะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลใดๆ และท่านจะเยียวยาความเสียหายใดๆ ที่เราได้รับอันเนื่องจากการใช้ข้อมูลที่ท่านให้ไว้

ห้ามท่านอัพโหลด หรือเผยแพร่ข้อมูลที่ 1) เป็นความลับ มีเจ้าของ เป็นเท็จ หลอกลวง ดูหมิ่น หมิ่นประมาท ลามกอนาจาร ข่มขู่ ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลหรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา หรือข้อมูลที่มีลักษณะไม่ชอบด้วยกฎหมายด้วยประการใด ๆ 2) อาจมีไวรัส มีลักษณะการหาเสียงทางการเมือง จดหมายลูกโซ่ หรือ spam mail นอกจากนี้ ห้ามท่านใช้อีเมล์หรือให้ข้อมูลที่บ่งบอกความเป็นตัวตนอันเป็นเท็จ ปลอมแปลงตนเองเป็นบุคคลอื่น หรือทำให้เกิดความเข้าใจผิดถึงแหล่งที่มาของข้อมูล ห้ามท่านอัพโหลดข้อมูลในลักษณะที่หาประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ในเว็บไซต์นี้

บริษัทเกษตรอินโน จำกัด มีสิทธิในการใช้ ทำซ้ำ แก้ไข ดัดแปลง เผยแพร่ แปล ต่อยอดผลงาน หรือจำหน่ายจ่ายแจกข้อมูลที่ท่านให้ไว้ในเว็บไซต์นี้ไปได้ทั่วโลกในรูปแบบใด ๆ ท่านอนุญาตให้ บริษัทเกษตรอินโน จำกัด ใช้ชื่อที่ท่านให้ไว้ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลนั้น ๆ ตามที่ บริษัทเกษตรอินโน จำกัด ต้องการ โดย บริษัทเกษตรอินโน จำกัด จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่ท่านให้ไว้ในเว็บไซต์นี้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์นี้

การกระทำบนเว็บไซต์  รายละเอียด 

การใช้งานบางส่วนในเว็บไซต์อาจต้องมีการลงทะเบียนหรีอใช้รหัสผ่าน บริษัทเกษตรอินโน จำกัด มีสิทธิปฏิเสธการลงทะเบียนของท่าน หรือยกเลิกความเป็นสมาชิกและบัญชีของท่าน หรือห้ามบุคคลใดใช้เว็บไซต์นี้

 

การเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่น  รายละเอียด 

เว็บไซต์นี้อาจมี hypertext เชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่นซึ่งไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆ กับ บริษัทเกษตรอินโน จำกัด ท่านควรตรวจสอบข้อกำหนดการใช้งานและระมัดระวังในการใช้งานเว็บไซต์นั้นๆ

การเชื่อมต่อจากเว็บไซต์อื่นมาที่เว็บไซต์นี้  รายละเอียด 

เมื่อท่านต้องการเชื่อมต่อเว็บไซต์ของท่านมายังเว็บไซต์นี้ ให้เชื่อมต่อมาที่ store.siamkubota.co.th  โดยขอความยินยอมจากบริษัทเกษตรอินโน จำกัด  บริษัทเกษตรอินโน จำกัด ไม่อนุญาตให้ทำการเชื่อมต่อที่มีลักษณะ (i) การเชื่อมต่อจากเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีงาม หรือกฎหมาย (ii) การเชื่อมต่อที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของบริษัทเกษตรอินโน จำกัด ด้วยวิธีการที่ทำให้เกิดความสับสนว่าเนื้อหาในเว็บไซต์ที่มีการเชื่อมต่อมาเป็นของบริษัทเกษตรอินโน จำกัด (iii) การเชื่อมต่อจากเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาบิดเบือน หรือส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของบริษัทเกษตรอินโน จำกัด ผลิตภัณฑ์ หรือ บริการ (iv) การเชื่อมต่อเพื่อวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์ (การเชื่อมต่อเพื่อแสวงหาผลกำไร)

ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์และบริการ  รายละเอียด 

คุณสมบัติ รูปแบบ และรายละเอียดใดๆ ของผลิตภัณฑ์ และ/หรือ บริการ เป็นไปตาม store.siamkubota.co.th  ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามพื้นที่หรือประเทศที่ขายหรือให้บริการ หากท่านต้องการข้อมูลของผลิตภัณฑ์ และ/หรือ บริการ กรุณาติดต่อผู้แทนจำหน่าย ร้านค้า หรือ ตัวแทนขายในพื้นที่หรือประเทศนั้นๆ

ข้อสงวนสิทธิ  รายละเอียด 

กรณีที่มีความเสียหายใดๆ รวมถึง ความสูญหาย เสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือเป็นผลสืบเนื่อง ซึ่งเกิดจากข้อมูลที่ท่านให้ไว้ในเว็บไซต์ การที่ท่านเข้าใช้เว็บไซต์ หรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้ การที่บุคคลใดๆ ไม่สามารถเข้าใช้เว็บไซต์ได้ หรือจากการที่บุคคลภายนอกเจาะเข้าไปในระบบของเว็บไซต์ หรือที่เกิดจากความล้มเหลวในการใช้งาน ความผิดพลาด การละเว้น การหยุดชะงัก ข้อบกพร่อง ความไม่สมบูรณ์ คอมพิวเตอร์ไวรัส ถึงแม้ว่า บริษัทเกษตรอินโน จำกัดจะได้รับแจ้งว่าอาจเกิดความสูญหาย เสียหายหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ท่านตกลงรับความเสี่ยงในการใช้งานเว็บไซต์นี้เอง

การละเว้นการใช้สิทธิ  รายละเอียด 

การละเว้นไม่ใช้สิทธิ และ/หรือ การผ่อนผันการใช้สิทธิไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดของบริษัทเกษตรอินโน จำกัด ไม่ถือว่าบริษัทเกษตรอินโน จำกัด สละสิทธิตามข้อตกลงหรือเงื่อนไขข้อนั้นๆ บริษัทเกษตรอินโน จำกัด ยังคงสงวนสิทธิที่จะเลือกใช้สิทธิตามข้อดังกล่าวได้ต่อไป

  

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการขายสินค้าและบริการนิยามและการตีความ  รายละเอียด 

เว้นแต่จะกำหนดเป็นไว้เป็นอย่างอื่น ถ้อยคำต่อไปนี้ให้มีความหมายดังนี้

  1. ผู้ขาย” หมายถึง บริษัทเกษตรอินโน จำกัด
  2. คำสั่งซื้อ” (Order) หมายถึงคำเสนอซื้อสินค้าและการชำระเงินของท่านที่ทำผ่านเว็บไซต์ตามเงื่อนไขและข้อกำหนดการซื้อขายสินค้า
  3. ใบแจ้งการสั่งซื้อและการชำระเงิน” (Acknowledgement of order and payment) หมายถึงเอกสารที่ท่านจะได้รับเมื่อท่านทำคำสั่งซื้อและชำระเงินถูกต้องเรียบร้อยตามเงื่อนไขและข้อกำหนดการซื้อขายสินค้า
  4. ใบยืนยันการสั่งซื้อ” (Confirmation order) หมายถึงเอกสารที่ท่านจะได้รับเมื่อผู้ขายตกลงขายสินค้าตามคำสั่งซื้อแก่ท่าน
  5. ใบเสนอราคา” (Quotation) หมายถึงเอกสารที่ท่านจะได้รับเมื่อท่านได้เลือกสินค้าและบริการรวมถึงกรอกข้อมูลตามเงื่อนไขและข้อกำหนด
  6. วันและเวลาทำการของเว็บไซต์” คือทุกวันจันทร์ ถึงวันอาทิตย์ โดยช่วงเวลาที่ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่บริการลูกค้าได้ คือใน วันจันทร์ ถึง ศุกร์ ตั้งแต่ เวลา 08:00 ถึง 17:00 น.
  เว็บไซต์” หมายถึง kasetinno.com

สัญญาซื้อขาย  รายละเอียด 

  1. เมื่อท่านทำคำสั่งซื้อ (Order) โดยท่านต้องกรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วนตามรายการที่กำหนดบนเว็บไซต์และชำระเงินผ่านช่องทางที่จัดเตรียมไว้ให้เสร็จสิ้นถือว่าท่านได้ทำคำเสนอซื้อโดยท่านจะได้รับใบแจ้งการสั่งซื้อและการชำระเงิน (Acknowledgement of order and payment) ผ่านทางอีเมลที่ท่านให้ไว้ซึ่งเป็นการแจ้งให้ท่านทราบว่า ระบบได้รับคำสั่งซื้อแล้วโดยยังไม่ถือว่าเราตอบรับคำเสนอตามคำสั่งซื้อของท่าน ทั้งนี้ สำหรับคำสั่งซื้อและชำระเงินที่ทำนอกวันและเวลาทำการของเว็บไซต์เว็บไซต์จะทำการประมวลผลคำเสนอซื้อของท่านเพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่างๆ ในวันทำการถัดไปตามเวลาทำการของเว็บไซต์
  2. การตอบรับคำสั่งซื้อของท่านจะเกิดขึ้นต่อเมื่อท่านได้รับใบยืนยันการสั่งซื้อ (Confirmation order)ซึ่งจะส่งให้ท่านผ่านทางอีเมลที่ท่านให้ไว้วันถัดไปตามวันและเวลาทำการของเว็บไซต์นับแต่ท่านทำคำสั่งซื้อ (Order) เสร็จสิ้น สัญญาที่เกิดขึ้นเป็นสัญญาที่ทำขึ้นโดยตรงระหว่างท่านและผู้ขายเท่านั้น
  3. หากท่านไม่ได้รับใบยืนยันการสั่งซื้อ (Confirmation order) และใบยืนยันการชำระเงิน (Confirmation payment) ภายใน 24 ชม. ตามเวลาทำการของเว็บไซต์นับแต่ท่านทำคำสั่งซื้อ (Order) เสร็จสิ้น หรือกรณีท่านมีข้อสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ 0-2909-0300 ต่อ 135 หรือ 136

 

 

การสั่งซื้อสินค้า  รายละเอียด 

ท่านสามารถสั่งซื้อสินค้าและชำระเงินได้ทันทีเมื่อท่านเลือกหยิบสินค้าใส่ตะกร้าโดยยืนยันสั่งซื้อสินค้ากรอกข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนตามรายการที่กำหนดในเว็บไซต์และชำระเงินผ่านช่องทางที่จัดเตรียมไว้ให้แล้วถือว่าท่านได้เสนอซื้อสินค้าตามรายการสินค้าที่ท่านเลือกทั้งนี้ ผู้ขายขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือยกเลิกคำสั่งซื้อไม่ว่าเหตุผลใด ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการที่สินค้ามีจำนวนจำกัด ข้อมูลสินค้าที่ผิดพลาดหรือราคาสินค้าที่แสดงไม่คลาดเคลื่อน

 

การชำระเงิน  รายละเอียด 

ท่านสามารถชำระเงินโดยใช้ช่องทางที่จัดเตรียมไว้ในช่วงเวลานั้นๆโดยท่านรับทราบและเข้าใจว่าการชำระเงินของท่านอยู่ภายใต้บังคับข้อตกลงของผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงินของท่าน ท่านไม่อาจเรียกร้องกับผู้ขายรวมทั้งเว็บไซต์กรณีที่เกิดความล้มเหลว ขัดข้องหรือข้อผิดพลาดใดๆ อันเกี่ยวกับวิธีการชำระเงินที่ท่านได้เลือกไว้

ภาระภาษี  รายละเอียด 

ราคาสินค้าสินที่ระบุไว้ในคำสั่งซื้อเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วซึ่งท่านยินยอมให้ผู้ขายเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มได้ตามอัตราที่กฎหมายกำหนดโดยผู้ขายจะออกใบกำกับภาษีให้มีจำนวนเท่ากับภาษีมูลค่าเพิ่มที่เรียกเก็บและส่งมอบให้ท่านทันทีที่ความรับผิดชอบในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้น

การจัดส่งและรับมอบสินค้า

 1. ท่านจะได้รับมอบสินค้าตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในคำสั่งซื้อ (Order) ของท่าน ทั้งนี้เวลาในการจัดส่งสินค้าจะขึ้นอยู่กับการบริการของบริษัทขนส่ง
 2. ค่าบริการในการจัดส่งและบรรจุหีบห่อรวมอยู่ในราคาสินค้าที่ระบุไว้ในคำสั่งซื้อ
 3. ท่านสามารถติดตามสถานะการจัดส่งสินค้าได้ผ่านทางเมนู My Account บนเว็บไซต์ หรือโทร 0-2909-0300 ต่อ 135 หรือ 136
 4. กรณีที่ท่านไม่ได้รับสินค้าภายในกำหนดวันรับมอบสินค้า และท่านได้แจ้งให้เราทราบทาง ทาง เบอร์โทรศัพท์ 0-2909-0300 ต่อ 135 หรือ 136 ได้ทันที นับจากวันที่ถึงกำหนดรับมอบสินค้าเราจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดส่งสินค้าให้ท่านโดยเร็ว ทั้งนี้ ไม่รวมถึงกรณีความล่าช้าเนื่องจากท่านระบุที่อยู่ในคำสั่งซื้อไม่ถูกต้อง
 5. ท่านรับทราบและเข้าใจว่าความรับผิดชอบในการจัดส่งสินค้าล่าช้าเป็นหน้าที่ของผู้ขาย
 6. หากท่านไม่แจ้งภายใน 30 วันนับจากวันที่ถึงกำหนดรับมอบสินค้าถือว่าท่านได้รับสินค้าแล้ว
 7. กรุณาตรวจเช็คสินค้าทันทีเมื่อท่านได้รับสินค้า หากพบข้อผิดพลาด เช่น สินค้าไม่ครบ สินค้าชำรุดเสียหาย โปรดปฏิเสธการรับสินค้า และโทรแจ้งที่ 0-2909-0300 ต่อ 135 หรือ 136 ทันที
 8. พื้นที่ให้บริการจัดส่งเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น

ข้อมูลและภาพสินค้า

 1. ข้อมูลและภาพสินค้าบนเว็บไซต์ได้แสดงคำอธิบายและรูปภาพของสินค้าและบริการเพื่อให้ท่านใช้ประกอบการพิจารณาเลือกซื้อสินค้าและบริการเท่านั้น โดยท่านควรอ่านฉลากคำเตือนและศึกษาวิธีการใช้ก่อนใช้งานสินค้า ทั้งนี้ สีของภาพที่แสดงบนหน้าจอของท่านอาจผิดเพี้ยนได้ตามการตั้งค่าของหน้าจอคอมพิวเตอร์ที่แตกต่างกันไป หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดสอบถามผ่านเว็บไซต์ หรือ โทร 0-2909-0300 ต่อ 135 หรือ 136
 2. เราใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการระบุข้อมูลและราคาสินค้าบนเว็บไซต์ให้ถูกต้องท่านรับทราบและเข้าใจว่าข้อมูลและราคาสินค้าบนเว็บไซต์อาจเกิดความคลาดเคลื่อนได้โดยผู้ขายสงวนสิทธิในการยกเลิกสัญญาหากตรวจพบว่ามีการกำหนดราคาผิดไม่ว่าจะตรวจพบขณะส่งมอบ หรือท่านได้รับมอบสินค้าแล้วก็ตาม

การยกเลิกสัญญา เปลี่ยนหรือคืนสินค้า

เรามุ่งหวังที่จะสร้างความพึงพอใจให้แก่ท่านในการใช้สินค้าโดยท่านอาจเปลี่ยน/คืนสินค้าใดๆ ตามเงื่อนไขต่อไปนี้ 

 1. ท่านสามารถยกเลิกสัญญาได้ภายใน 7 วันนับแต่ที่ได้รับสินค้าโดยท่านสามารถแจ้งผ่านทาง SKC Contact Center หรือโทร 0-2909-0300 ต่อ 135 หรือ 136 หรือแจ้งเป็นหนังสือให้เราทราบทางอีเมลล์: [email protected] และท่านจะได้รับเงินค่าสินค้าและค่าจัดส่งสินค้าคืน ภายใน 30-45 วันนับแต่เราได้รับสินค้าคืน  
 2. ท่านสามารถเปลี่ยนหรือคืนสินค้าได้ เฉพาะกรณีสินค้ามีความชำรุดบกพร่อง โดยแจ้งขอเปลี่ยนสินค้าผ่าน [email protected] หรือ 0-2909-0300 ต่อ 135 หรือ 136 ภายใน 15 วันนับจากได้รับสินค้า โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ
 3. สินค้าที่ขอเปลี่ยนหรือคืนต้องอยู่ตามสภาพเดิมที่ได้ส่งมอบโดยความชำรุดบกพร่องที่เกิดขึ้นต้องไม่ได้เกิดจากการกระทำของลูกค้าหรือการใช้งานโดยไม่ปกติ ซึ่งต้องได้รับการตรวจพิสูจน์ก่อนหากไม่ผิดเงื่อนไขและมีสินค้าพร้อมเปลี่ยนท่านจะได้รับการจัดส่งสินค้าใหม่ตามช่องทางที่ท่านสะดวกภายในเวลาที่ได้ตกลงร่วมกัน
 4. กรุณานำใบกำกับภาษีและใบส่งสินค้าเพื่อใช้ในการเปลี่ยนหรือคืนสินค้าทุกครั้ง
 5. สินค้าอื่นที่ได้รับภายใต้เงื่อนไขการจัดรายการ อาทิ ของแถม สินค้าแลกซื้อ ฯลฯ จะต้องส่งคืนพร้อมสินค้าหลัก
 6. ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าสินค้าให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดโดยกรณีท่านชำระเงินค่าสินค้าโดยบัตรเครดิตท่านจะได้รับเงินคืนเข้าทางบัตรเครดิตใบที่ท่านใช้ชำระเท่านั้นส่วนกรณีที่ท่านชำระเงินผ่านช่องทางการชำระเงินที่จัดเตรียมไว้ในเว็บไซต์ท่านจะได้รับโอนเงินคืนทางบัญชีที่ท่านแจ้งไว้

ข้าพเจ้าอ่านและทำความเข้าใจในเงื่อนไขการรับสมัครสมาชิกและการใช้สิทธิสมาชิก พร้อมทั้งยินยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น

 

 

คืนฟรี ภายใน 7 วัน

 

จัดส่งถึงบ้านทั่วประเทศไทย

   

รับประกันสินค้าของแท้

สะสมแต้มแลกรับส่วนลด